Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)6 22485795 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

OPA Ameland

Meld u aan als lid

Volg & Like ons

facebook        icon bouw klik twitter

Ondernemers Platform Ameland

Doel

Het doel van het Ondernemers Platform Ameland (OPA)  is het behartigen van de belangen van alle ondernemers op Ameland en van hen die bedrijfsmatig op Ameland activiteiten uitoefenen.

Leden

Iedereen die een bedrijf heeft op Ameland kan lid worden. Ondernemers die niet op Ameland wonen maar hier bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten of vakantieaccommodatie bestemd voor de verhuur bezitten, kunnen ook lid worden.

Betrokkenheid

OPA wil de betrokkenheid bij actuele dossiers vergroten door de inbreng van kennis van haar leden bij diverse overlegorganen.
 

Herkenbaarheid

Het Ondernemers Platform Ameland wil zichtbaar zijn door middel van een (nog op te zetten) website met informatie over OPA en haar leden. Het contact met de leden wordt via digitale nieuwsbrieven onderhouden.
 

Leden informatie

Regelmatig informeert het bestuur de leden over actuele onderwerpen. Maandelijks of zo vaak als nodig wordt een nieuwsbrief verstuurd. Verder wil het bestuur via enquetes de leden vragen hoe zij over bepaalde onderwerpen denken. 
 
Ontstaan

Het ondernemersplatform is ontstaan uit de klankbordgroep. De klankbordgroep is een lichaam wat direct ressorteert onder de VVV. Zij heeft beperkte bevoegdheden. Vanuit de ondernemers is de vraag ontstaan om te komen tot het oprichten van een ondernemersplatform met eigen bevoegdheden. 

 

Belangenbehartiging

OPA wil bewerkstelligen dat ondernemers rechtstreeks betrokken worden bij gesprekken met gemeente, politiek en andere organisaties over actuele onderwerpen. Zij wil inbreng hebben op beleid en visie en betrokken worden bij besluitvorming. Zij wil gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan gemeente en andere (overheids)organisaties. Zij wil samenwerking zoeken met belangenorganisaties zoals LTO en natuurorganisaties. Zij wil aanspreekpunt zijn voor ondernemers met vragen. Het OPA wil een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van het economisch product Ameland.
 

Activiteiten

Periodiek overleg met gemeente , politiek en belangenorganisaties. Betrokkenheid afdwingen bij actuele dossiers. Betrokkenheid afdwingen bij besluitvorming. Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan gemeente en andere (overheids)instanties. Voorlichtingsavonden organiseren over uiteenlopende onderwerpen. Nieuwjaarsreceptie organiseren. Ledenadministratie automatiseren. Website en nieuwsbrief bouwen voor informatie naar onze leden.
 

Voordelen

Gezamenlijk kunnen we meer bereiken. We hebben goede contacten op gemeentelijk niveau, rederij en VVV. Wij willen regelmatig interessante themavonden organiseren. We willen bewerkstelligen dat ondernemers over uiteenlopende onderwerpen mee praten voordat er besluitvorming plaats vindt. We willen een bijdrage leveren aan de verkleining van de afstand tussen ambtenaar en ondernemer. We willen gelijksoortige problematieken van ondernemers bundelen en er wat aan doen.
 

Secretariaat

De kracht van het ondernemersplatform Ameland is de continu├»teit in dienstverlening. Om dit te realiseren willen we het secretariaat zodanig vormgeven dat hij/zij de ruggengraat vormt van het platform. Vanaf het begin willen we streven naar een secretaris die parttime werkt voor het platform. Hij of zij is het aanspreekpunt en vraagbaak  voor de ondernemers, is de secretaris van het bestuur, leest alle relevante raadsvoorstellen en spreekt zo nodig in tijdens raadsvergadering, vormt de verbinding tussen leden en overheid en is deskundig op het gebied van beleidsplannen en het vormgeven hiervan.
 

Vergaderingen

Het bestuur vergadert 6 maal per jaar. Het bestuur bestaat uit 3 of 4 permanente leden en 5 afgevaardigden van de secties.