Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)519 555 100 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

Het bestuur van het Ondernemers Platform Ameland nodigt u van harte uit voor de ledenbijeenkomst op dinsdag 7 februari. Locatie: Ons Hol in Hollum. We beginnen om 19.30 uur.
Voor onze ledenbijeenkomst hebben wij de heer Ger van Langen, directeur Wagenborg Passagiersdiensten B.V. en de heer Theo Faber, wethouder gemeente Ameland uitgenodigd.

De heer van Langen wil ons graag deelgenoot maken van alle ontwikkelingen binnen de rederij. Hij praat ons bij over de problemen met de vaargeul en wat dit betekent voor de betrouwbaarheid van de dienstregeling en voor de continuïteit van de sneldienst. Onderwijl is Wagenborg begonnen na te denken met welk type schip zij na het vernieuwen van de concessie willen gaan varen. Van Langen gaat hier uitgebreid op in evenals op de vervoersvisie van de gemeente Ameland.


De heer Faber praat ons bij over Ameland en haar economie. Hij gaat graag uitgebreid in op de onlangs door de raad aangenomen toeristische visie.
Beide heren gaan graag met onze leden in discussie.

Als bijlage hebben we de agenda, de begroting en de jaarrekening toegevoegd.

Trots op de Werelderfgoed status! Sinds 2009 heeft de Waddenzee de Werelderfgoed status. Een bijzondere status voor ons mooie natuurgebied. Als ambassadeur Waddenzee Werelderfgoed weet je precies hoe het zit met deze status en laat je dit met veel plezier zien aan je bezoekers. Woensdag 15 en donderdag 16 maart is er een tweedaagse training op Ameland speciaal voor organisaties op het eiland om ambassadeur te worden. Je bent van harte uitgenodigd! 
 
Het ambassadeursprogramma Waddenzee Werelderfgoed is afgelopen jaar gestart. Het doel is om een netwerk op te bouwen met verschillende organisaties in het Waddengebied. Waarbij de Werelderfgoed status centraal staat. De insteek is om meer bekendheid aan de Werelderfgoed status te geven en dit te vertellen en laten zien aan bezoekers. Het ambassadeursprogramma is opgezet naar voorbeeld van Denemarken en Duitsland waar al succesvolle soortgelijke programma’s zijn opgezet. 
 
Om ambassadeur te worden zijn er drie stappen nodig: 
- Het volgen van een tweedaagse training gastheer Waddenzee Werelderfgoed om hiermee je kennis over het unieke gebied te vergroten. Dit is op woensdag 15 maart en donderdag 16 maart op
Ameland. De training wordt gegeven door de Waddenvereniging. De kosten zijn 
€ 40,00 per persoon incl lunch op beide dagen; Locatie: Workshopruimte bij De Vlindertuin, Polderweg 2 te Nes.
- Doorlopen van een groene checklist om aan te tonen welke duurzame stappen er binnen de organisatie gezet worden. Als ambassadeur zijnde ben je bezig met het behoud van het gebied en daar hoort ook toekomstbestendig ondernemen bij. Het idee is dan ook dat duurzaam ondernemen een logisch gegeven is en dat toon je aan met de checklist; 
- Na het volbrengen van de training en het invullen van de checklist is er nog één stap: het tekenen van de belofte waarbij je aangeeft een Werelderfgoed waardige ambassadeur te zijn. Hiervoor wordt een speciaal teken en felicitatiemoment op het eiland gepland. 
(naast de kosten voor de training is deelname aan het ambassadeursprogramma gratis)
 
Na het doorlopen van deze stappen mag je jezelf ambassadeur noemen en krijg je handvaten om dit uit te dragen. Zo mag je het logo van Waddenzee Werelderfgoed gebruiken in je eigen communicatie en krijg je een vlag van Waddenzee Werelderfgoed. Er is een toolkit waar je gebruik van kan maken en als ambassadeur ontmoet je regelmatig andere ambassadeurs om kennis en ervaring uit te wisselen. 
 
Het netwerk van ambassadeurs is speciaal voor betrokken organisaties in het Waddengebied. Er zijn al ambassadeurs op het vaste land in Noord-Holland, Friesland en Groningen en op Terschelling. Op Vlieland wordt begin februari een training gegeven voor nieuwe ambassadeurs en straks in maart op Ameland. Wil je ook ambassadeur worden? Van harte welkom! Via werelderfgoed.visitwadden.nl vind je meer informatie en kan je je aanmelden voor de training. Je mag ook direct projectleider Karina Pool benaderen via karina.pool@rvo.nl.  
 
Het ambassadeursprogramma is een gezamenlijk initiatief en wordt in opdracht van het ministerie van LNV ontwikkeld als onderdeel van Interreg project PROWAD LINK.
 
 
 
 
 

Gister ontvangen wij de brief waarin Veltman Marine Service aangeeft per 1 januari te stoppen met haar dienstverlening om bij donker personen van en naar Holwerd te vervoeren. Gedwongen door de Wet Natuurbescherming heeft zij dit besluit genomen. De gevolgen zijn enorm. Onderwijl hebben we begrepen dat hier Kamervragen over worden gesteld.

Graag verwijzen wij u naar de brief.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de totstandkoming van toeristische visie. Buro Ginder heeft tientallen gesprekken gevoerd met ondernemers en bewoners van Ameland. Het lijvige verslag biedt nadrukkelijk kansen en geeft handvaten hoe dit aan te pakken. Duidelijk is wel dat nieuwe beleidsplannen zoals het horecabeleidsplan/detailhandelsstructuurvisie opnieuw tegen het licht worden gehouden. Dit geldt ook voor het nieuwe evenementenbeleid en de vervoersvisie. In deze visie wordt nadrukkelijk gesproken over kansen waarbij er een evenwicht moet ontstaan tussen het beleven van drukte door de inwoners van Ameland en de grote stroom toeristen die soms als overlast gevend wordt ervaren. Wij bevelen het lezen van het rapport van harte bij u aan. Heeft u vragen of opmerkingen laat het ons weten. Wellicht is het zinvol om op onderdelen een zienswijze in te dienen.

Klik hier voor het downloaden van het rapport


Wij zijn door TOV (Terschellinger Ondernemers Vereniging) uitgenodigd om aan een gezamenlijke dag van alle besturen van de ondernemersverenigingen Waddeneilanden deel te nemen. Doel was voldoende Kamerleden, Statenleden en andere politici naar het eiland te krijgen om over een status aparte voor de Waddeneilanden te spreken. Met alle regelmaat blijkt dat niet alle landelijke wetten en regels op een Waddeneiland om te zetten zijn naar plezierig ondernemen, recreëren en leven. Vaak zijn er behoorlijke hobbels om dit te realiseren. De discussie heeft nogal wat teweeg gebracht: voorpagina van de Leeuwarder Courant gehaald en ook het Fries Dagblad heeft hier uitgebreid over bericht.

De dag begon met een rondrit over het eiland en een bezoek aan een melkveehouder. De boeren legden hun problematiek van het eiland uit aan de politici met vooral het verhaal dat wij omsloten zijn door Natura 2000 gebieden. Dit levert de nodige problemen op. Uiteraard geldt dit ook voor biologische boeren. Uitbreiden van het bedrijf is vrijwel onmogelijk. Op Terschelling doen 12 boeren wat vroeger 240 boeren deden met ongeveer dezelfde veestapel. Ganzenproblematiek kwam aan de orde omdat het vee pas in juni naar buiten kan.

Verder ging de reis naar een van de grootste campinghouders met bungalows en chalets. Deze ondernemer heeft zich toegelegd op duurzaamheid en wil het liefste zelfvoorzienend zijn op zijn camping. Ook hier werden de problemen duidelijk. Met een bepaalde oppervlakte aan woonruimte per chalet en je wilt graag het chalet isoleren dan mag de buitenafmeting niet worden veranderd.

Deze ondernemer werkt ook met groen licht en wil zijn gasten inspireren om bewust met elektriciteit om te gaan. Hier mochten wij van een heerlijke lunch met eilander producten genieten en was er tijd voor uitwisseling van gedachten. Texel is bv bezig om de waddenacademie verder uit te breiden met andere beroepsgroepen. Daar kwam bij mij ook direct weer de vraag op: Hoe ver zijn wij op Ameland met bv. Groenvoorziening, technische beroepen of de zorg? Zeker iets om als ondernemers verdere stappen in te zetten.

De reis ging verder richting een ondernemer die hout verwerkt en dit zo duurzaam mogelijk doet. Klein begonnen maar ondertussen een groot bedrijf. Hetzelfde zagen wij bij de kaasfabriek die nu voor Campina Melkunie de kaas maakt met de melk van het eiland. Nog niet alle melk gaat naar deze kaasfabriek maar het doel is dat dit in te toekomst wel gaat gebeuren. Ook de jut-fabriek was indrukwekkend hoe vrijwilligers van plastic weer iets maken wat je kan verkopen of hergebruiken.

Na afloop van het dagprogramma was er om 18 uur een gezamenlijk diner waar weer veel informatie uitgewisseld werd. Voor de avond stond er een debat op het programma met als panel verschillende Kamer- en Statenleden en dat alles onder leiding van Jort Kelder. Daar is eigenlijk al succes verzekerd gezien hij wel een hele zaal makkelijk kan bespelen. De zal was vol met rond 140 deelnemers en politici en er waren 5 verschillende stellingen waar het voornamelijk over huisvesting ging, mono cultuur aan werkgelegenheid, duurzaamheid en de stroomvoorziening van de "Lianders" van deze wereld om voldoende capaciteit naar de eilanden te transporteren of toch over te gaan op kleine windmolens op de eilanden zodat de stroom direct in het eilandnet teruggebracht kan worden. Leefbaarheid op de eilanden en waar is de grens van het toerisme of hoe hier mee om te gaan.

Een van de conclusies was wel dat de "waddentoets" bij alle wetten en regelgeving veel beter gedaan moet worden in Den Haag. En natuurlijk was bij iedereen de hoop dat de Regiodeal nu wel voor de Waddeneilanden toegekend wordt zodat grote projecten die op stapel staan bij alle eilanden ook doorgang kunnen vinden.
Kort samengevat: erg leerzaam, interessant en vooral veel overeenkomsten op alle eilanden. De samenwerking en vooral uitwisseling van oplossingen kan nog veel beter. Zeker voor herhaling vatbaar en waarom niet ook vanuit Ameland georganiseerd?

Gunda

Het lukt ons niet meer om in de resterende periode van dit jaar een ledenvergadering te organiseren waarin we de begroting van 2023 kunnen voorleggen aan ons leden. Het bestuur wil ook graag in 2023 bepaalde zaken oppakken en daarin de vrijeid van handelen hebben. Via de nieuwsbrief en de website willen wij u attenderen op de begroting. Heeft u vragen of opmerkingen laat het ons weten.

Voor de begroting klik op deze link

Op verzoek van de gemeente Ameland willen wij graag bijgevoegde brief ten aanzien van personeelshuisvesting onder uw aandacht brengen. In deze brief worden de resultaten en inspanningen van de afgelopen maanden weergegeven. Er wordt ook vooruit gekeken naar 2023 en verder.

Wij bevelen het lezen van deze brief van harte bij u aan.

Lees de brief door op deze linke te klikken