• U bevindt zich hier:

Onderzoek wensen en behoeften verblijfstoeristen op Ameland

Marije Mulder doet namens het Ondernemers Platform Ameland en de Waddencampus onderzoek naar de wensen en behoeften van de verblijfstoeristen van Ameland met betrekking tot de te ondernemen activiteiten op Ameland.

Marije is vierdejaars Ondernemerschap & Retail Management student aan de Hanzehogeschool Groningen. Dit onderzoek doet zij voor haar afstuderen. Het doel van het onderzoek is om te achterhalen waarom/wanneer een toerist bereid is activiteiten te ondernemen in andere dorpen dan de verblijfsplaats. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de toeristen op Ameland actiever worden en meer activiteiten ondernemen over het hele eiland.

De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in een rapport en vervolgens gedeeld met alle leden van OPA en overige geïnteresseerden. Het bestuur beveelt dit onderzoek van harte bij u aan. U wordt nadrukkelijk verzocht de enquête in te vullen.

Dit doet u door op bijgaande link te klikken. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMvSYJf4xcTBOx-y-HeGf9ll2b9672rIwdHWpHkoxcahCaXA/viewform?usp=sf_link

Enquête personeelshuivesting

Tezamen met de overige waddeneilanden willen wij via een enquête inzicht verkregen in de behoefte aan huisvesting voor personeel.

Het bestuur beveelt de enquête van hart bij u aan. De resultaten van de enquête zijn in de loop van het voorjaar bekend. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de resultaten.

De enquête kunt u invullen door te klikken op de navolgende link. https://diy.smartallies.nl/s/nl/5e3bd30ab34e6

Uitnodiging ledenbijeenkomst

Het bestuur nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn tijdens onze ledenbijeenkomst van dinsdag 9 juni. Ook dit keer hebben wij een drietal interessante sprekers uitgenodigd.

Leo Pieter Stoel wil zich graag komen voorstellen als burgemeester van de gemeente Ameland. Sytse Hellema komt een presentatie geven over de Kunstmaand. Tijdens deze presentatie wil hij uitleggen wat de Kunstmaand betekent voor de economie van het eiland in november. Onze leden Gerard Metz en Kees van der Berg willen graag vertellen over het nieuwe vitaliteiscentrum. Dit centrum moet uitgroeien tot het Davos van het noorden. Patiënten worden op Ameland de mogelijkheid geboden te herstellen van longziektes door de schone lucht op ons eiland. Zorgverzekeraars dragen uit kostenoverweging dit initiatief een warm hart toe.

Kennismaking Leo Pieter Stoel

Vrij snel na de installatie van de heer Stoel tot burgemeester van onze gemeente ontvingen wij een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Op 10 februari heeft een delegatie van het bestuur met hem gesproken. De burgmeester was erg geïnteresseerd in wat wij voor de ondernemers op Ameland betekenen. Verder hebben we gesproken over de samenwerking tussen OPA en de gemeente.

De heer Stoel heeft duidelijk aangegeven de meerwaarde te zien van een solide relatie tussen OPA en de gemeente. Leo Pieter kijkt uit naar het eerste reguliere overleg met het college.

Terugblik nieuwjaarsreceptie

Opnieuw kunnen we terugkijken op een uiterst gezellige nieuwjaarsreceptie waarbij we naast een kleine 40 ondernemers ook een groot deel van het college mochten begroeten. Juist de onderlinge contacten en de informele gesprekken met elkaar en met het college maken deze avond in de Griffel bijzonder.

Voor 2021 proberen we nu al afspraken te maken met het college om gezamenlijk in januari 2021 een nieuwjaarsreceptie te organiseren.

Uitnodiging Ledenbijeenkomst

Het bestuur van het Ondernemers Platform Ameland nodigt u van harte uit voor de ledenbijeenkomst op dinsdag 19 november 2019 in Hotel de Klok te Buren. Aanvang 20.00 uur.

We beginnen deze avond met een uitleg over de voortgang van het Ondernemersfonds. Het bestuur wil graag hierover met u van gedachte wisselen en van u horen wat onze leden van het ondernemersfonds vinden.

Voor deze avond hebben we verder een drietal sprekers uitgenodigd. Theo Faber praat ons bij over de actuele ontwikkelingen die ons als ondernemers aangaan en bezighouden. Eigen Veerdienst Ameland geeft een update zoals zij in de voorjaarsbijeenkomst hebben beloofd en Marijn Oud legt uit wat de Waddencampus 2.0 voor het eiland en in het bijzonder voor ons als ondernemers betekend.

Alle ondernemers van Ameland zijn van harte uitgenodigd op dinsdag 19 november 2019.

Voor de agenda, het jaaroverzicht en de informatie over het ondernemersfonds klik op de link.

Waddencampus 2.0

De afgelopen jaren heeft de Waddencampus haar meerwaarde bewezen. Een scala aan uiteenlopende onderzoeksprojecten is in de afgelopen periode. In samenwerking met haar partners wil de Waddencampus ook voor de komende jaren het aanspreekpunt zijn voor onderzoeken, duurzaamheid, circulaire economie en opleiding. Bij het IMF en het Waddenfonds is een subsidieaanvraag ingediend voor de Waddencampus 2.0.

Het Ondernemers Platform Ameland heeft de aanvraag mede ondertekend en fungeert als penvoerder. Wij tonen hiermee nadrukkelijk aan dat er door OPA veel waarde gehecht wordt aan een goed functionerende Waddencampus. Uiteindelijk wordt de Waddencampus ondergebracht in een stichting waarvoor wij een bestuurslid gaan leveren.

Lange termijn visie Veerverbinding

De afgelopen periode is veelvuldig dit onderwerp het gesprek van de dag geweest. Wordt het een tunnel, gaan we vanaf Holwerd op tij varen of wordt de aanleginrichting verplaatst naar Ferwerd.

Eind van dit jaar wordt het rapport aangeboden aan de minister. Zij bepaald hoe we verder gaan. Maar, laat het duidelijk zijn, wij als ondernemer nemen alleen genoegen met een oplossing die de garantie biedt dat Ameland in de toekomst weer op een goede manier bereikbaar wordt zonder vertragingen of uitvallen van diensten.

Brief minister

Enquête personeelshuisvesting

Het Ondernemers Platform Ameland is gevraagd om mee te werken aan een gezamenlijke subsidieaanvraag van alle waddeneilanden. De subsidieaanvraag betreft het realiseren van een enquête waardoor er inzicht wordt verkregen in de behoefte aan huisvesting voor personeel.

Deze enquête wordt door alle ondernemers op de waddeneilanden ondersteunt. Dit initiatief komt voort uit het gezamenlijke MKV overleg van de waddeneilanden.

Begin november is bekend of de subsidie wordt verstrekt.

De resultaten van de enquête moeten dan in de loop van volgend jaar bekend zijn. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de resultaten.

Ondernemersfonds

De afgelopen maanden hebben we binnen het bestuur intensief aandacht besteed aan het basisdocument Ondernemersfonds. In ons overleg met het college op 5 november a.s. hopen wij van het college te vernemen hoe zij hier tegenaan kijken.

Wat is nu een ondernemersfonds. Kort samengevat komt het neer op het realiseren van een buidel met geld die kan worden aangewend voor eilander initiatieven die nu niet of maar ten dele kunnen worden uitgevoerd omdat er hiervoor geen middelen zijn. Dit kunnen lokale initiatieven zijn zoals kerstverlichting in dorpen maar ook eiland brede initiatieven voor de versterking van ons toeristisch product.

Deze middelen worden gerealiseerd door een toeslag op de WOZ waarde van onroerend goed dat is aangemerkt als ‘niet woningen’. Binnenkort wordt ons basisdocument online geplaatst.

De voordelen van een ondernemersfonds zijn groot. Het praat makkelijker wanneer je weet dat je over middelen beschikt. Initiatiefnemers hoeven niet keer op keer met de collectezak rond om geld in te zamelen, projecten komen makkelijker van de grond. Free riders worden gedwongen een bijdrage te leveren aan ons toeristisch product.

Vitaliteitsonderzoek

Graag brengen wij nogmaals onder uw aandacht het door de provincie Fryslan opgestarte vitaliteitsonderzoek onder de logiesverstrekkers.
De provincie gaat onderzoek doen naar het Friese logiesaanbod. Hoe staat het met de logiesaccommodaties in Fryslân? En waar liggen de (markt)kansen voor de toekomst?

Aanleiding is de verwachte groei van het toerisme in Nederland en Fryslân (inclusief de eilanden). In 2030 zijn er naar verwachting 30%-100% meer toeristische overnachtingen in Fryslân dan nu. Deze groei komt vooral van buitenlandse gasten. De provincie wil op deze ontwikkeling anticiperen. Niet afwachten maar inspelen op de toekomst.

Daarom is de provincie gestart met het Friese vitaliteitsonderzoek onder logiesbedrijven. Alle accommodatiesoorten van de Waddeneilanden, van grote hotels tot aanbieders van zomerhuisjes worden in dit onderzoek meegenomen.

 

Informatieavond Langetermijnvisie Bereikbaarheid Ameland

Via deze nieuwsbrief willen we nogmaals wijzen op het belang om aanwezig te zijn tijdens deze informatieavond op woensdag 18 september om 19.30 uur in Ons Hol te Hollum.

De afgelopen dagen is er al veel te doen geweest over de uitkomst van dit onderzoek. Ongetwijfeld is het bij onze leden bekend dat wij vanaf het begin mee hebben mogen praten over de bereikbaarheid van ons eiland.

Het bestuur van OPA is van mening dat wij moeten kiezen voor een goede en regelmatige veerdienst naar Ameland. We zijn ook van mening dat een tunnel geen optie is omdat hierdoor het eiland gevoel geheel zal verdwijnen. Op tij varen betekent een teruggang in toerisme. 

Wij hopen dat alle Amelander ondernemers woensdag 18 september tezamen met het bestuur van OPA een krachtig signaal gaan afgeven voor wat betreft de toekomstige bereikbaarheid van ons eiland.

Jaaroverzicht

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. We hebben via ledenbijeenkomsten regelmatig interessante sprekers uitgenodigd die over verschillende onderwerpen hun visie konden geven. Via onze nieuwbrieven hebben we u vrijwel maandelijks op de hoogte gehouden van onze gesprekken met diverse partners en het college. Dit alles hebben we opgeschreven in een jaaroverzicht. Dit overzicht treft u aan op onze website.

Evaluatie Horecabeleidsplan & Detailhandelsstructuurvisie

De afgelopen weken zijn er een drietal evaluatieavonden gehouden waarvoor wij onze horeca en detailhandel-leden hebben uitgenodigd om een hun visie en mening te geven over de structuurvisies.

De ondernemers stellen het bijzonder op prijs dat ze de gelegenheid krijgen om mee te praten. De onderlinge gesprekken tussen onze leden worden als zeer positief ervaren.

Op voorstel van het bestuur van OPA is er nog een avondbijeenkomst toegevoegd zodat uiteindelijk iedereen de gelegenheid krijgt om zijn of haar mening te geven.

Wij willen u nogmaals wijzen op de extra bijeenkomst van maandag 16 september om 19.30 in het gemeentehuis. De laatste bijeenkomst is in de Toel te Nes op woensdagmiddag 18 september om 15.00 uur.

Enquête

Als ondernemers platform beschikken we over een goed netwerk en over korte lijnen met de Gemeente Ameland. Wij zijn er voor jullie en helpen jullie graag. Met een aantal korte vragen die u in een beveiligde omgeving kunt beantwoorden kunnen wij een inventarisatie maken voor wie de hulp te kort schiet en welke ondernemers het eerste hulp nodig hebben. Wij vragen u daarom deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Vul nu de enquête

Meer artikelen...

blok1

blok2

blok3

Sitemap