• U bevindt zich hier:

We zijn er klaar voor

Uit alles blijkt dat ondernemers graag willen voldoen aan voorwaarden maar dan moeten ze wel weten welke voorwaarden. Graag willen we weer van start en hopen oprecht dat ook onze burgemeester zich achter de ondernemers stelt en er bij de veiligheidsregio op aandringt om voorzichtig weer op te schalen. Gezamenlijk moeten we werken aan de promotie om onze gasten het gevoel te geven welkom te zijn op Ameland en dat het veilig is op ons eiland.

Er is één troost, Ameland staat niet alleen. In onze contacten met de overige eilanden blijkt dat alle eilanden nadrukkelijk worden geconfronteerd met corona en de gevolgen hiervan. Meer dan 95% van onze omzet is weggevallen. Dit is dramatisch meer dan aan het vaste land.

Overig

Heel voorzichtig komen de buitensporten weer op gang. Er zijn een aantal dingen die al wel mogen en de jongere leeftijdsgroepen kennen geen beperkingen. Toch blijft voor robben boten en rondrit bedrijven de grote onzekerheid. Hoeveel mensen mag ik meenemen, welke maatregelen moet ik treffen.

Zijn spatschermen voldoende of moet er echt worden gehandhaafd op de anderhalve meter. Wie is verantwoordelijk voor de maatregelen en kunnen wij ook worden beboet? Heel veel onzekerheid waar niet mee valt te leven.

Ook voor hen geldt: duidelijkheid en wanneer mogen we weer beginnen?

Verblijfsaccommodatie

Dagelijks worden zij geconfronteerd met annuleringen en met het negatief reisadvies vanuit Duitsland. Mensen willen graag afreizen maar kunnen niet naar Ameland komen. De boten zijn vol voor auto's en de angst is nog wel degelijk aanwezig.

Opnieuw hebben we erbij de rederij op aangedrongen om meer schepen in te zetten zodat de gasten kunnen komen. We hebben onze burgemeester eveneens gevraagd een positief geluid te geven dat mensen op het eiland welkom zijn mits ze zich aan de regels van het RIVM houden. Hun leed en verdriet is moeilijk in woorden te vatten.

Met inachtneming van alle maatregelen moet het mogelijk zijn om weer los te gaan en gasten te ontvangen . De maatregelen die in alle geledingen van de verblijfsaccommodatie zijn ingevoerd moeten een garantie zijn om veilig op Ameland te verblijven.

In het gesprek met de beroepsgroepen en later met een aantal parlementsleden hebben we bijzondere aandacht gevraagd voor de groepsverblijven. Nu al is duidelijk dat dit voor hen een verloren jaar is. Geen grote groepen, geen Duitse groepen kortom helemaal niets.

Bedrijven die 100% afhankelijk zijn van hun onderneming zullen het waarschijnlijk niet overleven. Pas wanneer er een vaccin is kunnen zij weer van start. Hoe lang dit gaat duren is op dit moment niet duidelijk.

Horeca

De horeca op Ameland popelt om weer open te gaan. Zij hebben met de gemeente afspraken gemaakt over het vergroten van de terrassen. Afgesproken is dat elke ondernemer individueel bij de gemeente een plannetje indient om haar terras uit te breiden zodat de anderhalve meter regel kan worden nageleefd en er toch nog omzet kan worden gerealiseerd.

Uitbreiding op gemeentegrond is mogelijk en uitbreiding op particuliere grond is ook mogelijk. In het laatste geval is het van belang om goede afspraken te maken met de grondeigenaar. De plannen kunnen nu al worden ingediend maar ze worden pas vanaf 13 mei beoordeeld.

Verder is er gesproken over verruiming van de openingstijden tot 02.00 uur en verruiming van de muziekvergunning tot 24.00 uur. In beide laatste gevallen wil de gemeente eerst nog contact met de buurt alvorens ze hier afspraken over wil maken.

Voor de horeca geldt ook dat de onzekerheid moordend is. Wat mag wel en wat mag niet. Zijn plexi glas afscheidingen tussen tafels voldoende of moet ook nog de anderhalve meter worden gerealiseerd. Wie behoort tot een familie en hoeveel mensen mogen eraan tafel?

Voldoende vragen om de druk op het kabinet op te voeren en hen nadrukkelijk te verzoeken duidelijk aan te geven wat mag en niet mag. De horeca is er klaar voor, haar protocollen zijn gemaakt en ze willen graag van start.

Detailhandel

De nood onder de detailhandel is zeer hoog. Er wordt niets verkocht terwijl er veel is ingekocht en de nieuwe collecties er al weer aan komen. In veel bedrijven wordt het nog een uitdaging om de anderhalve meter economie na te leven. Veel winkels zijn er niet op ingericht en eigenlijk te klein om dit na te leven.

Hun frustratie is het uitblijven van duidelijkheid over wanneer Ameland weer van het slot gaat. Verder worden zij geconfronteerd met gasten die angstig zijn en zich afvragen of ze nog wel welkom zijn op Ameland.

Belangrijk is om bij de herstart via een uitgebreide campagne duidelijk te maken dat iedereen welkom is op Ameland en wij alle maatregelen hebben genomen om veilig op Ameland te verblijven.

Onze gasten wordt gevraagd zich aan de afspraken te houden en eigen verantwoordelijk te tonen. Het landelijk protocol voor de detailhandel wordt op Ameland vrijwel één op één overgenomen. Via voorlichting wordt dit alles duidelijk gemaakt. De supermarkten hebben hun eigen protocollen die goed worden nageleefd.

Op uitdrukkelijk verzoek van de detailhandel heeft het bestuur besloten om één van de detailhandel ondernemers te vragen zitting te nemen in het bestuur.

Wagenborg

Onze voorzitter heeft in een persoonlijk gesprek met de heer van Langen begrepen dat de rederij is gestopt met de dienstregeling omdat er geen vraag was. De oproep van het kabinet, onderstreept door de eilander burgemeesters om collectief thuis te blijven heeft er toe geleid dat ze grotendeels met lege schepen heen en weer voeren. De huidige situatie is zo dat er in de weekenden meer schepen worden ingezet.

Op of rond 12 mei gaat de rederij opnieuw bepalen of de basis dienstregeling wordt uitgebreid en er kan worden opgeschaald naar een normale dienstregeling. Verder geeft de rederij nadrukkelijk aan dat de anderhalve meter economie ertoe leidt dat er minder personen per afvaart meegenomen kunnen worden. Met aanpassingen op de schepen bereidt zij zich voor op de anderhalve meter economie.

Wagenborg probeert een afvaart gebonden vervoersticket te realiseren.

Overleg belangengroepen

Afgelopen vrijdag hebben we opnieuw gesproken met de belangengroepen, rederij, VVV en de gemeente. We hebben opnieuw onze zorgen naar voren gebracht. In de gesprekken die we de afgelopen week hebben gevoerd met ondernemers is ons klip en klaar gebleken dat hun het water tot aan de lippen staat. Bij sommigen is het vijf over twaalf. Wij hebben opnieuw duidelijk gemaakt dat dit niet te lang meer moet duren. Deze nijpende situatie speelt op het hele eiland. De detailhandel blijft zitten met ingekochte voorraden die ze niet kwijt kunnen maar toch moeten betalen.

De verblijfsaccommodatie wordt geconfronteerd met een dramatisch groot aantal annuleringen omdat gasten niet naar Ameland durven komen of omdat er op de boot geen plek is. De rondvaart-, rondrit bedrijven en fietsverhuurders vragen nadrukkelijk om duidelijkheid. Kortom alle bedrijven op Ameland worden geconfronteerd met een dramatische omzetdaling. Het bestuur heeft er tijdens deze bijeenkomst opnieuw op aangedrongen dat ondernemers graag duidelijkheid willen.

Wanneer mogen gasten weer vrij reizen naar Ameland en welke aanpassingen moeten er worden gedaan. Pas na 10 mei zal hier meer duidelijkheid over komen.

 

Amelander bedrijven en gemeente spreken over anderhalvemeter-economie

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben een enorme impact op de lokale economie van Ameland. Zeer veel bedrijven liggen stil of werken mondjesmaat. Vandaag vond een tweede overleg plaats tussen bedrijven en organisaties en de gemeente Ameland, met als doel te komen tot de eerste schetsen voor de anderhalvemeter-economie op Ameland.

De gemeente Ameland is zich bewust van de grote zorgen die leven bij ondernemers op het eiland, zei burgemeester Leo Pieter Stoel bij de opening van de virtuele bijeenkomst. “Veel ondernemers op het eiland hebben vrijwel geen inkomsten, terwijl vaste lasten doorgaan en de zorg voor personeel op hun schouders drukt. Ameland wordt door de coronamaatregelen extra hard getroffen omdat onze economie grotendeels op het toerisme steunt. Dat maakt ons als eiland extra kwetsbaar.”

Aan de videoconferentie met de gemeente namen onder meer de volgende organisaties deel: VVV Ameland, Ondernemers Platform Ameland, Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Ameland), Recron, Vereniging Groepsverblijven Ameland, Wagenborg Passagiersdiensten en een afvaardiging van de terreinbeheerders. Ook met andere organisaties wordt regelmatig gesproken. Volgens wethouder Theo Faber, portefeuillehouder economische zaken, was sprake van een constructief overleg. “Het is goed dat we elkaars zorgen en ideeën kennen”, zei hij. “De gemeente heeft geen kant-en-klare oplossingen, maar wil wel naast de ondernemers staan en doen wat mogelijk is.”

Op de agenda van de bespreking stond met name de ambitie om te komen tot een gezamenlijk actieplan. Ondernemers willen, zodra de landelijke richtlijnen dit toestaan en conform de geldende regelgeving en protocollen van de branches, veilig en verantwoord opschalen. Faber zei deze wens van de ondernemers te begrijpen en te ondersteunen. Hij benadrukte dat zo’n actieplan breed draagvlak moet krijgen, zowel bij ondernemers als bij bewoners. Bij voorkeur trekt Ameland hierin samen op met de andere Waddeneilanden. Op tafel lag een soortgelijk plan van de ondernemersorganisaties op Texel.

De gemeente helpt ondernemers om gebruik te maken van de landelijke steunregelingen. Op de gemeentelijke website zijn de links naar de informatie over de regelingen opgenomen. Ook hebben de Waddeneilanden samen met de provincie bij de staatssecretaris van Economische Zaken gevraagd om aandacht voor de situatie op de Waddeneilanden en gepleit voor een noodfonds. Nu het advies blijft om niet te reizen als het niet noodzakelijk is, is zo’n fonds hard nodig voor de ondernemers op de Waddeneilanden.

Voor het persbericht klik op deze link

Staatssecretaris krijgt brandbrief over Waddeneilanden

Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden en Provincie Fryslân hebben donderdag 23 april een brandbrief gestuurd aan staatssecretaris Keijzer. De brief benoemt de grote zorgen over de economie én leefbaarheid van de vijf Waddeneilanden.

De eilander economie is vrijwel volledig afhankelijk van het toerisme. De effecten van de coronacrisis zijn voor de hele toeristische sector groot en ingrijpend. Op de eilanden komt daar nog bij dat alle sectoren en daarmee vrijwel de hele eilander gemeenschap wordt getroffen. Uiteraard gaat de eerste zorg uit naar de bedrijven die direct afhankelijk zijn van het toerisme. Het raakt ook de andere branches zoals de plaatselijke bakkers, slagers, supermarkten, taxibedrijven en fietsverhuur. En voor de langere termijn ook sectoren als bouwondernemingen en installatiebedrijven. Verder kunnen voorzieningen als zwembaden en musea alleen in stand worden gehouden door medegebruik van de toeristen.

De bezoekersstroom is volledig opgedroogd en de beperkingen blijven in stand tot in elk geval 20 mei. Daarna zal in de “1,5 meter economie” de economische motor heel traag weer op gang komen. Provincie Fryslân en de vijf eilanden vragen de Staatssecretaris om aandacht voor de specifieke eilander situatie.

Ineke van Gent, voorzitter van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden: “Het water staat ons inmiddels aan de lippen. Er zijn nauwelijks tot geen inkomsten bij winkels, horeca, hotels en verhuurders van huisjes. Ook de aan het toerisme gerelateerde bedrijvigheid ligt stil. De eilander economie is volkomen tot stilstand gekomen. Veel mensen staan werkloos aan de kant en de leefbaarheid van de eilanden is in het geding. Wij vragen aandacht voor deze zeer moeilijke en onhoudbare situatie”.

De brief is ondertekend door Waddengedeputeerde Avine Fokkens, tevens portefeuillehouder toerisme en burgemeester Ineke van Gent, voorzitter van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden.

Hoe brengen we onze economie straks weer veilig op gang

Het ondernemers Platform Ameland heeft vrijdag vergadert met andere belangengroepen om na te denken over welke maatregelen er genomen moeten worden om het eiland te heropenen.

Naar aanleiding van dit overleg willen wij het onderstaande bij onze leden en niet leden onder de aandacht brengen.

Binnenkort zal de regering maatregelen aankondigen waarmee de Nederlandse economie gedoseerd en gecontroleerd op gang gebracht gaat worden. Dit zal met allerlei regels, beperkingen maar ook kansen en mogelijkheden gepaard gaan. Op landelijk niveau zijn sectoren en brancheorganisaties gevraagd hiervoor plannen te ontwikkelen en ideeën aan te dragen.

Ook op Ameland wordt vanuit de gemeente, samen met maatschappelijke organisaties gewerkt aan regels die onze economie helpen en versterken zodra het leven, gecontroleerd en met afstand, weer op gang kan komen.

Veel is nog onduidelijk, maar vanuit OPA kunnen we zeker nog zaken aandragen en een stuk maatwerk maken die aanvullend kunnen helpen onze Amelander economie weer veilig en gedoseerd op gang te brengen. Alles is er op gericht dat de economie binnen de mogelijkheden weer kan gaan functioneren, waarbij gezondheidsrisico’s maximaal worden ingeperkt.

Ameland is heel divers, bevat zoveel verschillende DNA’s dat dit extra stuk maatwerk van essentieel belang kan zijn voor ons eiland, nu en in de toekomst. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig. Beantwoord daarom de onderstaande vragen via mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Welke ideeën hebt u die uw onderneming en Ameland als geheel kunnen helpen bij het veilig en duurzaam op gang brengen van onze Amelander economie? Welke ideeën hebt u die uw onderneming en die van uw branchegenoten op de langere termijn duurzaam ondersteunen?

We vragen u om zo snel mogelijk op deze vragen te reageren; er is al veel inbreng geleverd, maar nu is de kans om wat u denkt nog in te brengen! Reageer daarom voor dinsdag 21 april. We lezen en verwerken alle ideeën meteen bij binnenkomst en verwerken die in ons actieplan Ameland 1.5 economie. Snel reageren is daarom heel belangrijk! We zullen via onze nieuwsbrief verslag doen van de inbreng die we als OPA hebben gedaan!

Het OPA bestuur staat klaar voor het beantwoorden van uw vragen in deze tijd. We bieden een luisterend oor voor elke ondernemer die daar behoefte aan heeft. Telefoonnummers van de bestuursleden vind u op www.opa-ameland.nl.

Niets doen is geen optie!

Dat de meeste Amelander ondernemers niet stil gezeten hebben sinds de lock down is goed om te zien. Van de kleine lokale initiatieven tot de grotere die wij in de afgelopen weken hebben zien ontstaan, allemaal streven ze het zelfde na. Samen staan we sterk, samen komen we deze moeilijke periode door.

Pasen 2020 staat wat ons betreft te boek als de meest rustige en onwerkelijke Pasen op Ameland. Hoe rustig de Pasen op Ameland was zo onrustig was het vast in de hoofden van de ondernemers. Waarom kunnen we er niet zijn voor de bezoekers van Ameland juist nu deze gasten dat op prijs zouden stellen? In deze vraag ligt eveneens het antwoord.

In de vorige nieuwsbrief van OPA hebben wij de ondernemers opgeroepen en aangemoedigd creatief te zijn om deze periode het hoofd te bieden. Zoals aangekondigd onderzoeken wij of er voldoende draagvlak is om een gezamenlijk portal te lanceren langs welke weg het mogelijk is ondernemers te steunen. De gesprekken hierover met Toerisme Collectief Fryslan zijn in volle gang en we kunnen rekenen op ondersteuning van een team van studenten.

Pasen is normaal gesproken de aftrap van het toeristenseizoen. Wanneer wij het toeristenseizoen in 2020 wel kunnen aftrappen blijft vooralsnog gissen. Het is daarom hoogste tijd om onze Ameland fans te laten weten dat wij er zijn en dat we ze missen maar belangrijker nog een beetje Ameland gevoel bij hun thuis te krijgen.

We beginnen daarom met de montage van een leuke film waarin boodschappen van ondernemende Amelanders en beelden van Ameland te zien zullen zijn. Deze video willen we zoveel mogelijk delen met onze Ameland fans en daar kan iedereen bij helpen.

Naast deze video boodschap willen wij de website groetenvanameland.nl opstarten waar de video en deelnemende bedrijven op vertegenwoordigd zijn. Deze website biedt de mogelijkheden om persoonlijke boodschappen op te plaatsen maar ook om een product of dienst of een leuke actie voor de Ameland fans op aan te bieden. Deze website dient als basis voor het studentenproject en kan uitgroeien tot een portal waar wij in de nieuwsbrief al aan refereerden.

Wil jij meewerken aan een leuke video boodschap voor onze trouwe Ameland fans? Meld je dan zo spoedig mogelijk aan. De video selfie / boodschap kun je opnemen met jouw telefoon, dit kan bij jouw bedrijf zijn of op een mooie locatie. De boodschap is persoonlijk of vanuit jouw bedrijf maar positief van aard en recht uit het hart. We willen onze Ameland fans raken zodat ze ons niet vergeten. Mocht je het fijner vinden om de video boodschap door ons te laten vastleggen dan is dat mogelijk wij maken dan graag een afspraak, Kevin Kiewiet komt dan langs voor het vastleggen van de boodschap.

Economische impact Covid-19 gastvrijheidseconomie Friesland

De maatregelen tegen het coronavirus raken het toerisme in Fryslân erg hard. Toerisme Alliantie Friesland (TAF) wil daarom in beeld brengen welke economische gevolgen de coronacrisis heeft voor de toeristische ondernemers. Hierdoor kan de TAF zich nog beter inzetten voor de ondernemers en het herstel van de Friese gastvrijheidseconomie bespoedigen.

De TAF heeft samen met het European Tourism Futures Institute (ETFI – www.etfi.nl) van NHL Stenden Hogeschool een online vragenlijst opgesteld. Deze is grotendeels gebaseerd op (met toestemming) een vergelijkbaar onderzoek in de provincie Zeeland. ‘Van belang om inzichtelijk te krijgen wat de verwachte werkelijke impact op de sector is,’ aldus Gerard Kremer, voorzitter van de TAF. ‘Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we samen met onze stakeholders – overheden, marketingorganisaties, onderwijs – nadenken over maatregelen ten behoeve van de hele gastvrijheidssector’.

Het onderzoek kan door alle Friese ondernemers uit de gastvrijheidssector tot maandag 20 april 12.00 uur ingevuld worden. Hierbij de link naar meer informatie voor ondernemers en de doorlink naar de vragenlijst. https://www.ynbusiness.nl/vragenlijst-impact-coronavirus/

Toerisme Alliantie Friesland

De TAF is een denktank die bestaat uit ondernemers uit de gastvrijheidseconomie, ondersteund door het onderwijs en de overheid. Deze denktank bedenkt innovatieve ideeën/activiteiten om het ondernemend vermogen van de bedrijven in de gastvrijheidsbranche te vergroten.

Ondernemersregelingen

Met een aantal linken willen we u nogmaals wijzen op de regelingen voor ondernemers die er zijn. De KvK heeft een website waar alle regelingen keurig op staan vermeld. Realiseer u terdege dat de regelingen per dag nog kunnen wijzigen en nog niet allemaal actief zijn. Op de gemeentelijke site vindt u een opsomming van de gemeentelijke regelingen zoals uitstel van betaling van OZB, toeristen belasting etc. Verder geeft de gemeente elke dag een update van de corona maatregelen. Op de site van de VVV staat een liveblog. Alle informatie is meer dan de moeite waard om te lezen.

Creativiteit en draagvlak

Het Ondernemers Platform Ameland heeft het plan opgevat om op korte termijn iets van een ludieke aktie op poten te zetten waarbij wij onze gasten thuis willen tonen hoe we hen missen maar dat we er alles aan doen om klaar te zijn op het moment dat we onze gasten weer mogen ontvangen. We onderzoeken nog of er draagvlak is om een portal te lanceren waarbij we ondernemers kunnen ondersteunen in deze moeilijke periode. We realiseren ons des te meer dat eigen creativiteit heel belangrijk is. Sommige ondernemers slagen daarin anderen hebben daar meer moeite mee. Als bestuur willen we u aanmoedigen om actief na te denken om deze periode te overleven.

Hulp aan ondernemers

Zijn er ondanks alle bovengenoemde websites met informatie nog dingen die u wilt weten of waar je als ondernemers niet uit komt laat het ons weten. Wellicht kunnen wij een oplossing bieden. We moeten ons eens temeer realiseren dat gezond verstand een belangrijk hulpmiddel is om uit deze crisis te geraken. Houdt u aan de afspraken, spreek anderen er op aan als ze dit niet doen en probeer vooral de rust te bewaren. Er komst ook weer een periode na het coronavirus.

Maatregelen Corona voor banen en economie

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

De maatregelen:

Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden.

Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Bij vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op de website van de Kamer van Koophandel. De medewerkers van Klanten Contact Centrum van de gemeente Ameland verwijzen u bij vragen graag door naar de juiste medewerker. Heeft u verder nog vragen of heeft u hulp nodig bij al het papierwerk neem dan contact op met uw adviseur.

Meer artikelen...

blok1

blok2

blok3

Sitemap