• U bevindt zich hier:

Ondernemersregelingen

Met een aantal linken willen we u nogmaals wijzen op de regelingen voor ondernemers die er zijn. De KvK heeft een website waar alle regelingen keurig op staan vermeld. Realiseer u terdege dat de regelingen per dag nog kunnen wijzigen en nog niet allemaal actief zijn. Op de gemeentelijke site vindt u een opsomming van de gemeentelijke regelingen zoals uitstel van betaling van OZB, toeristen belasting etc. Verder geeft de gemeente elke dag een update van de corona maatregelen. Op de site van de VVV staat een liveblog. Alle informatie is meer dan de moeite waard om te lezen.

Creativiteit en draagvlak

Het Ondernemers Platform Ameland heeft het plan opgevat om op korte termijn iets van een ludieke aktie op poten te zetten waarbij wij onze gasten thuis willen tonen hoe we hen missen maar dat we er alles aan doen om klaar te zijn op het moment dat we onze gasten weer mogen ontvangen. We onderzoeken nog of er draagvlak is om een portal te lanceren waarbij we ondernemers kunnen ondersteunen in deze moeilijke periode. We realiseren ons des te meer dat eigen creativiteit heel belangrijk is. Sommige ondernemers slagen daarin anderen hebben daar meer moeite mee. Als bestuur willen we u aanmoedigen om actief na te denken om deze periode te overleven.

Hulp aan ondernemers

Zijn er ondanks alle bovengenoemde websites met informatie nog dingen die u wilt weten of waar je als ondernemers niet uit komt laat het ons weten. Wellicht kunnen wij een oplossing bieden. We moeten ons eens temeer realiseren dat gezond verstand een belangrijk hulpmiddel is om uit deze crisis te geraken. Houdt u aan de afspraken, spreek anderen er op aan als ze dit niet doen en probeer vooral de rust te bewaren. Er komst ook weer een periode na het coronavirus.

Maatregelen Corona voor banen en economie

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

De maatregelen:

Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden.

Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Bij vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op de website van de Kamer van Koophandel. De medewerkers van Klanten Contact Centrum van de gemeente Ameland verwijzen u bij vragen graag door naar de juiste medewerker. Heeft u verder nog vragen of heeft u hulp nodig bij al het papierwerk neem dan contact op met uw adviseur.

Onderzoek wensen en behoeften verblijfstoeristen op Ameland

Marije Mulder doet namens het Ondernemers Platform Ameland en de Waddencampus onderzoek naar de wensen en behoeften van de verblijfstoeristen van Ameland met betrekking tot de te ondernemen activiteiten op Ameland.

Marije is vierdejaars Ondernemerschap & Retail Management student aan de Hanzehogeschool Groningen. Dit onderzoek doet zij voor haar afstuderen. Het doel van het onderzoek is om te achterhalen waarom/wanneer een toerist bereid is activiteiten te ondernemen in andere dorpen dan de verblijfsplaats. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de toeristen op Ameland actiever worden en meer activiteiten ondernemen over het hele eiland.

De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in een rapport en vervolgens gedeeld met alle leden van OPA en overige geïnteresseerden. Het bestuur beveelt dit onderzoek van harte bij u aan. U wordt nadrukkelijk verzocht de enquête in te vullen.

Dit doet u door op bijgaande link te klikken. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMvSYJf4xcTBOx-y-HeGf9ll2b9672rIwdHWpHkoxcahCaXA/viewform?usp=sf_link

Enquête personeelshuivesting

Tezamen met de overige waddeneilanden willen wij via een enquête inzicht verkregen in de behoefte aan huisvesting voor personeel.

Het bestuur beveelt de enquête van hart bij u aan. De resultaten van de enquête zijn in de loop van het voorjaar bekend. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de resultaten.

De enquête kunt u invullen door te klikken op de navolgende link. https://diy.smartallies.nl/s/nl/5e3bd30ab34e6

Uitnodiging ledenbijeenkomst

Het bestuur nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn tijdens onze ledenbijeenkomst van dinsdag 9 juni. Ook dit keer hebben wij een drietal interessante sprekers uitgenodigd.

Leo Pieter Stoel wil zich graag komen voorstellen als burgemeester van de gemeente Ameland. Sytse Hellema komt een presentatie geven over de Kunstmaand. Tijdens deze presentatie wil hij uitleggen wat de Kunstmaand betekent voor de economie van het eiland in november. Onze leden Gerard Metz en Kees van der Berg willen graag vertellen over het nieuwe vitaliteiscentrum. Dit centrum moet uitgroeien tot het Davos van het noorden. Patiënten worden op Ameland de mogelijkheid geboden te herstellen van longziektes door de schone lucht op ons eiland. Zorgverzekeraars dragen uit kostenoverweging dit initiatief een warm hart toe.

Kennismaking Leo Pieter Stoel

Vrij snel na de installatie van de heer Stoel tot burgemeester van onze gemeente ontvingen wij een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Op 10 februari heeft een delegatie van het bestuur met hem gesproken. De burgmeester was erg geïnteresseerd in wat wij voor de ondernemers op Ameland betekenen. Verder hebben we gesproken over de samenwerking tussen OPA en de gemeente.

De heer Stoel heeft duidelijk aangegeven de meerwaarde te zien van een solide relatie tussen OPA en de gemeente. Leo Pieter kijkt uit naar het eerste reguliere overleg met het college.

Terugblik nieuwjaarsreceptie

Opnieuw kunnen we terugkijken op een uiterst gezellige nieuwjaarsreceptie waarbij we naast een kleine 40 ondernemers ook een groot deel van het college mochten begroeten. Juist de onderlinge contacten en de informele gesprekken met elkaar en met het college maken deze avond in de Griffel bijzonder.

Voor 2021 proberen we nu al afspraken te maken met het college om gezamenlijk in januari 2021 een nieuwjaarsreceptie te organiseren.

Uitnodiging Ledenbijeenkomst

Het bestuur van het Ondernemers Platform Ameland nodigt u van harte uit voor de ledenbijeenkomst op dinsdag 19 november 2019 in Hotel de Klok te Buren. Aanvang 20.00 uur.

We beginnen deze avond met een uitleg over de voortgang van het Ondernemersfonds. Het bestuur wil graag hierover met u van gedachte wisselen en van u horen wat onze leden van het ondernemersfonds vinden.

Voor deze avond hebben we verder een drietal sprekers uitgenodigd. Theo Faber praat ons bij over de actuele ontwikkelingen die ons als ondernemers aangaan en bezighouden. Eigen Veerdienst Ameland geeft een update zoals zij in de voorjaarsbijeenkomst hebben beloofd en Marijn Oud legt uit wat de Waddencampus 2.0 voor het eiland en in het bijzonder voor ons als ondernemers betekend.

Alle ondernemers van Ameland zijn van harte uitgenodigd op dinsdag 19 november 2019.

Voor de agenda, het jaaroverzicht en de informatie over het ondernemersfonds klik op de link.

Waddencampus 2.0

De afgelopen jaren heeft de Waddencampus haar meerwaarde bewezen. Een scala aan uiteenlopende onderzoeksprojecten is in de afgelopen periode. In samenwerking met haar partners wil de Waddencampus ook voor de komende jaren het aanspreekpunt zijn voor onderzoeken, duurzaamheid, circulaire economie en opleiding. Bij het IMF en het Waddenfonds is een subsidieaanvraag ingediend voor de Waddencampus 2.0.

Het Ondernemers Platform Ameland heeft de aanvraag mede ondertekend en fungeert als penvoerder. Wij tonen hiermee nadrukkelijk aan dat er door OPA veel waarde gehecht wordt aan een goed functionerende Waddencampus. Uiteindelijk wordt de Waddencampus ondergebracht in een stichting waarvoor wij een bestuurslid gaan leveren.

Lange termijn visie Veerverbinding

De afgelopen periode is veelvuldig dit onderwerp het gesprek van de dag geweest. Wordt het een tunnel, gaan we vanaf Holwerd op tij varen of wordt de aanleginrichting verplaatst naar Ferwerd.

Eind van dit jaar wordt het rapport aangeboden aan de minister. Zij bepaald hoe we verder gaan. Maar, laat het duidelijk zijn, wij als ondernemer nemen alleen genoegen met een oplossing die de garantie biedt dat Ameland in de toekomst weer op een goede manier bereikbaar wordt zonder vertragingen of uitvallen van diensten.

Enquête personeelshuisvesting

Het Ondernemers Platform Ameland is gevraagd om mee te werken aan een gezamenlijke subsidieaanvraag van alle waddeneilanden. De subsidieaanvraag betreft het realiseren van een enquête waardoor er inzicht wordt verkregen in de behoefte aan huisvesting voor personeel.

Deze enquête wordt door alle ondernemers op de waddeneilanden ondersteunt. Dit initiatief komt voort uit het gezamenlijke MKV overleg van de waddeneilanden.

Begin november is bekend of de subsidie wordt verstrekt.

De resultaten van de enquête moeten dan in de loop van volgend jaar bekend zijn. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de resultaten.

Ondernemersfonds

De afgelopen maanden hebben we binnen het bestuur intensief aandacht besteed aan het basisdocument Ondernemersfonds. In ons overleg met het college op 5 november a.s. hopen wij van het college te vernemen hoe zij hier tegenaan kijken.

Wat is nu een ondernemersfonds. Kort samengevat komt het neer op het realiseren van een buidel met geld die kan worden aangewend voor eilander initiatieven die nu niet of maar ten dele kunnen worden uitgevoerd omdat er hiervoor geen middelen zijn. Dit kunnen lokale initiatieven zijn zoals kerstverlichting in dorpen maar ook eiland brede initiatieven voor de versterking van ons toeristisch product.

Deze middelen worden gerealiseerd door een toeslag op de WOZ waarde van onroerend goed dat is aangemerkt als ‘niet woningen’. Binnenkort wordt ons basisdocument online geplaatst.

De voordelen van een ondernemersfonds zijn groot. Het praat makkelijker wanneer je weet dat je over middelen beschikt. Initiatiefnemers hoeven niet keer op keer met de collectezak rond om geld in te zamelen, projecten komen makkelijker van de grond. Free riders worden gedwongen een bijdrage te leveren aan ons toeristisch product.

Vitaliteitsonderzoek

Graag brengen wij nogmaals onder uw aandacht het door de provincie Fryslan opgestarte vitaliteitsonderzoek onder de logiesverstrekkers.
De provincie gaat onderzoek doen naar het Friese logiesaanbod. Hoe staat het met de logiesaccommodaties in Fryslân? En waar liggen de (markt)kansen voor de toekomst?

Aanleiding is de verwachte groei van het toerisme in Nederland en Fryslân (inclusief de eilanden). In 2030 zijn er naar verwachting 30%-100% meer toeristische overnachtingen in Fryslân dan nu. Deze groei komt vooral van buitenlandse gasten. De provincie wil op deze ontwikkeling anticiperen. Niet afwachten maar inspelen op de toekomst.

Daarom is de provincie gestart met het Friese vitaliteitsonderzoek onder logiesbedrijven. Alle accommodatiesoorten van de Waddeneilanden, van grote hotels tot aanbieders van zomerhuisjes worden in dit onderzoek meegenomen.

 

Meer artikelen...

blok1

blok2

blok3

Sitemap